Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phantasmagoric /fæntæzmə'gɔrik/  

  • Tính từ
    (thuộc) ảo cảnh

    * Các từ tương tự:
    phantasmagorical, phantasmagorically