Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pestilential /pesti'lenʃəl/  

  • Tính từ
    (thuộc) bệnh dịch; nguy hại như bệnh dịch
    (nghĩa bóng) độc hại

    * Các từ tương tự:
    pestilentially