Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perverseness /pə'vɜ:snis/  

  • Danh từ
    sự ngang ngạnh
    sự vô lý
    sự tai ác; sự quá quắt