Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pertinacity /pɜ:ti'næsəti/  /,pɜ:tn'æsəti/

  • Danh từ
    tính cố chấp, tính khăng khăng