Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persuasiveness /pə'sweisivnis/  

  • Danh từ
    sức thuyết phục
    the persuasiveness of his argument
    sức thuyết phục của lý lẽ của anh ta