Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persuasible /pə'sweisəbl/  

  • Tính từ
    có thể thuyết phục được

    * Các từ tương tự:
    persuasibleness