Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persuadable /pə'sweidəbl/  

  • Tính từ
    có thể làm cho tin; có thể thuyết phục được