Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persistency /pə'sistəns/  

  • Danh từ
    tính kiên gan, tính bền bỉ
    tính cố chấp; tính ngoan cố
    tính dai dẳng