Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

persevere /ˌpɚsəˈviɚ/