Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perpetuation /pə,pet∫ʊ'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm cho tồn tại mãi, sự lưu truyền