Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perpendicularly /,pɜ:pəndikjʊ'ləli/  

  • Phó từ
    [một cách] thẳng góc, [một cách] vuông góc
    [một cách] thẳng đứng
    [một cách] dốc đứng