Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

permissiveness /pə'misivnis/  

  • Danh từ
    sự dễ dãi (trong cách nhìn, cách cư xử…)