Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

periphrastic /,perifræstik/  

  • Tính từ
    nói quanh; nói vòng; dùng lối nói quanh; dùng lối nói vòng

    * Các từ tương tự:
    periphrastically