Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peregrinate /'perigrineit/  

  • nội động từ-(đùa cợt) đi du lịch, làm một cuộc hành trình