Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

percipient /pə'sipiənt/  

  • Tính từ
    hiểu nhanh, nhận thức nhanh
    thấu hiểu; sáng suốt