Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perambulate /pə'ræmbjʊleit/  

 • Động từ
  đi dạo; dạo quanh; đi khắp
  perambulate after lunch
  đi dạo quanh sau bữa ăn trưa
  perambulate the boundaries of his estate
  đi khắp đường biên ruộng đất của nó