Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penny-a-liner /'peniə'lainə/  

  • Danh từ
    văn sĩ rẻ tiền, văn sĩ ba xu