Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pen-pusher /pen'pʊ∫ə[r]/  

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, nghĩa xấu)
    kẻ cạo giấy