Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lớp da mỏng, mảng da mỏng
    phim (ảnh)