Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    luội(đùa cợt) tiền, của