Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peculate /'pekjuleit/  

  • Động từ
    biển thủ; tham ô