Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peace-pipe /'pi:spaip/  

  • Danh từ
    (cách viết khác pipe of peace)
    tẩu thuốc giải hòa (người da đỏ Bắc Mỹ hút khi đã giải hòa với quân thù)