Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  sự đút lót tiền (cho ai)
  sự thưởng công xứng đáng; sự trừng phạt đáng đời
  điểm cao nhất (của một truyện, một loạt sự cố)

  * Các từ tương tự:
  pay-office