Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pasturage /'pɑ:st∫əridʒ/  /'pæst∫əridʒ/

  • Danh từ
    bãi chăn thả
    quyền chăn thả (trên bãi chăn thú)