Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passivity /pæ'sivəti/  

  • Danh từ
    như passiveness