Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passiveness /'pæsivnis/  

  • Danh từ
    sự (tính) bị động; sự (tính) thụ động
    sự (tính) đờ đẫn