Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passing /ˈpæsɪŋ/  /Brit ˈpɑːsɪŋ/