Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passe /pæˈseɪ/  /Brit ˈpɑːˌseɪ/

  • adjective
    pass
    no longer fashionable or popular

    * Các từ tương tự:
    passel, passenger, passenger car, passenger seat, passer, passerby