Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pasquinade /pæskwi'neid/  

  • Danh từ
    bài phỉ báng, bài đả kích ((thường) dán nơi công cộng)

    * Các từ tương tự:
    pasquinader