Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parturition /pɑ:tjuə'riʃn/  

  • Danh từ
    sự đẻ, sự sinh đẻ
    (nghĩa bóng) sự sáng tạo, sự sáng tác