Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

parricide /'pærisaid/  

  • Danh từ
    tội giết cha; tội giết thân thích gần
    kẻ giết cha; kẻ giết thân thích gần