Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paronomasia /pærənə'meiziə/  

  • Danh từ
    sự chơi chữ
    câu chơi chữ