Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) đẳng lập

    * Các từ tương tự:
    paratactically