Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (ngôn ngữ học) có đủ tiền tố, hậu tố
    Danh từ
    từ có đủ tiền tố, hậu tố