Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paragrapher /'pærəgrɑ:fə/  

  • Danh từ
    người chuyên viết mẫu tin (trên báo)