Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ngược đời

    * Các từ tương tự:
    paradoxically, paradoxicalness