Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [có tính chất] toàn cảnh
  a panoramic view from the top of the tower
  bức tranh toàn cảnh nhìn từ trên ngọn tháp

  * Các từ tương tự:
  panoramically