Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, (thường) số nhiều
    (sử học) bộ dân luật La mã (do hoàng đế Duýt-xti-ni-an sai soạn hồi (thế kỷ) 6)
    bộ luật