Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural -dies
    [count] :a wet field where rice is grown

    * Các từ tương tự:
    paddy wagon