Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outstandingly /,aʊt'stændiŋli/  

 • Phó từ
  đặc biệt, hết sức
  outstandingly good
  hết sức tốt
  play outstandingly [well]
  chơi hết sức cừ