Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

outrageously /aʊt'reidʒəsli/  

 • Phó từ
  [một cách] chướng
  [một cách] khác thường;[một cách] trái với thói thường
  outrageously expensive clothes
  quần áo đắt khác thường
  outrageously pornographic magazines
  những tạp chí khiêu dâm khác thường