Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ostracism /'ɒstrəizəm/  

  • Danh từ
    sự khai trừ, sự tẩy chay
    suffer ostracism
    bị khai trừ; bị tẩy chay