Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giống như của nhà ca sĩ Gaelic cổ Oxian