Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, (thường) số nhiều
    bài kinh, lời cầu nguyện