Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

originator /ə'ridʒineitə[r]/  

  • Danh từ
    người khởi xướng