Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

orderliness /'ɔ:dəlinis/  

  • Danh từ
    sự có thứ tự, sự ngăn nắp
    sự biết giữ trật tự; sự yên tĩnh