Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • nội động từ-(đùa cợt) khua môi múa mép, diễn thuyết