Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

opulence /'ɒpjʊləns/  

  • Danh từ
    sự giàu có; sự phong phú