Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cơ hội chủ nghĩa
    Danh từ
    người cơ hội