Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

open-mindedness /'oupn'maindidnis/  

  • Danh từ
    tính rộng rãi, tính phóng khoáng, tính không thành kiến
    sự sẵn sàng tiếp thu cái mới